You are here : Main Page »

Aşağıda yer alan yürürlükteki Enerji Verimliliği Kanununda  ;

Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol
cihazları ile ısınma maliyetlerinin  ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan
sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.


denilmektedir .Atlas Kalorimetre olarak bu kanunda belirtilen ısı paylaşım cihazları ve bunlara ait her tür
otomasyon cihazlarını Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretmekteyiz.  


ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji
kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.
Kapsam 
MADDE 2-  (1) Bu Kanun; enerjinin  üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında,
endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri
ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin
geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve
esasları kapsar.
(2) Enerji  verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya
görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan, sanayi alanlarında işletme ve üretim
faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan,
yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan
binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı
dışındadır.
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,
c) Kurul: Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunu,
ç) Kamu kesimi: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, üniversiteler ve mahallî idareleri,
d) Meslek odaları: Elektrik ve makina mühendisleri odalarını,
e)   Şirket: Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme
anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen
enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,
f) Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde,
eğitim,  yetkilendirme ve  izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük tarafından, Kurul
onayı ile yetkilendirilen meslek odaları ve üniversiteleri,
g) TEP: Ton Eşdeğer Petrolü,
ğ) Atık: Kullanılmış lastikler, boya çamurları, solventler, plastikler, Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından yakıt olarak kullanılması uygun görülen atık yağlar ve diğer atıkları,
h) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi
tasarruf eden,
ı) Endüstriyel işletme: Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki
yıllık toplam enerji tüketimleri bin TEP ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya
sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri,
i) Enerji kimlik belgesi: Asgarî olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim
sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve  ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili
bilgileri içeren belgeyi,
j) Enerji  verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel
işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasını,
   1k) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapılan
ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmaları,
l)   Enerji  verimliliği hizmetleri: Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt ve
uygulama hizmetlerini,
m) Enerji yoğunluğu: Bir birim hasıla üretebilmek için tüketilen enerji miktarını,
n) Enerji yöneticisi ve sertifikası: Bu Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde ve
binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi
sertifikasına sahip kişi ile Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar veya enerji verimliliği
danışmanlık şirketleri tarafından enerji yöneticileri için düzenlenen belgeyi,
o)  Enerji yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere
yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini,
ö) Geri ödeme süresi: Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin
artırılması amacıyla hazırladıkları veya  şirketlere hazırlattıkları projelerde ihtiyaç duyulan
yatırım harcamalarının projede öngörülen tasarruflarla geri kazanılmasını sağlayan süreyi,
p) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak
üretimini,
r) Uygulama  anlaşması: Etüt çalışmaları ile belirlenen önlemlerin uygulanmasını
gerçekleştirmek amacıyla Şirketlerin yaptıkları anlaşmayı,
s)  Yakma tesisleri: Yakıtın yandığı yer ile bu yere bağlı parçalar ve atık gaz
tertibatlarının dâhil olduğu ısı elde edilen tesisleri,
ş) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendirme anlaşmaları çerçevesinde, üniversitelere ve
meslek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Kurul onayı ile
Genel Müdürlük tarafından, şirketlere ise eğitim, etüt, danışmanlık ve uygulama faaliyetlerini
yürütmek üzere Genel Müdürlük, meslek odaları veya üniversiteler tarafından verilen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurul ve Yetkilendirmeler
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
MADDE 4-  (1) Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar
nezdinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla Enerji
Verimliliği Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Kurulca alınan kararların uygulanmasının takibi
ve sekreterlik hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
(2) Kurul; Bakanlığın Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği müsteşar yardımcısı
başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakanlık, Çevre ve Orman
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve
Türkiye Belediyeler Birliğinin birer üst düzey temsilcisinden oluşur.
(3) Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejileri, planları ve programları hazırlamak,
bunların etkinliğini değerlendirmek, gerektiğinde revize edilmelerini, yeni önlemlerin alınmasını
ve uygulanmasını koordine etmek.
b)  Genel Müdürlük tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarını yönlendirmek ve
enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında, Genel Müdürlük tarafından meslek
odalarına ve üniversitelere verilen yetki belgelerini onaylamak.
   2c)  8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin yaptıkları veya
şirketlere hazırlattıkları uygulama projelerini, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamındaki gönüllü anlaşmaları onaylamak ve uygulamanın sonuçlarını izlemek.
ç)  Kurula verilen görevler kapsamında ve gerekli gördüğü hallerde, giderleri Genel
Müdürlük bütçesinden karşılanmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin,
özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile geçici ihtisas komisyonları oluşturmak.
d) Yetkilendirilmiş kurumların,  şirketlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile her yıl Kasım ayında Genel Müdürlük
tarafından düzenlenecek danışma kurulu toplantılarının gündemini  ve toplantıya katılacak
kuruluşları belirlemek, toplantı sonuç değerlendirmelerini ve önlem önerilerini onaylamak.
e) Her  yıl Ocak ayı içinde yetki belgesi ve  enerji yöneticisi sertifikası bedellerini
belirlemek ve yayımlamak.
(4) Kurul her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere, dört kez olağan
olarak toplanır. Ayrıca, Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde, yapılan çağrı üzerine
olağanüstü olarak da toplanır. Toplantı yeter sayısı için üçte iki çoğunluk aranır ve kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy
sayılır.
(5) Genel Müdürlük bütçesinden karşılanmak üzere, her toplantı günü için, Kurul
Başkanı ve üyelerine, yılda dörtten fazla olmamak üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara
(2.000), uhdesinde herhangi bir kamu görevi  bulunmayanlara ise (3.000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
Yetkilendirmeler 
MADDE 5- (1) Enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesine yönelik yetkilendirmeler ve
bu kapsamdaki faaliyetler aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
a) Yetkilendirmeler ve yetki belgesine ilişkin işlemler şunlardır:
1)  Üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı  eğitim yapabilmeleri ve  şirketleri
yetkilendirebilmeleri için Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından yetki belgesi verilir. Bu
belgeler bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslara aykırı bir durum
olmadıkça her beş  yılda bir yenilenir. Yetki belgesi yenilenmeyen kurumların  şirketlere
verdikleri yetki belgeleri ile ilgili işlemler, süreleri doluncaya kadar Genel Müdürlük tarafından
yürütülür.
2)  Şirketlere, eğitim, etüt, danışmanlık ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel
Müdürlük ve/veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yetki belgesi verilir. Bu belgeler bu
Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslara aykırı bir durum olmadıkça her üç
yılda bir yenilenir.  Şirketler, yetki belgesi bedelinin tamamını ve enerji yöneticisi sertifikası
bedelinin yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla Kurul tarafından belirlenen bölümünü,
yetkilendirme anlaşması yaptıkları kurum veya kuruluşa öder.
b) Yetkilendirilmiş kurumlar ve  şirketler, Genel Müdürlük tarafından kamuoyuna
duyurulur.
c)  Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler ile bunlar adına hareket eden
görevlileri, enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları sırasında elde ettikleri ve müşterilerinin ticarî
ilişkilerine zarar verecek ticarî sırları gizli tutmakla yükümlüdür. Bu sırları gizli tutmakla
yükümlü olanlar, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi bu sırları kendi menfaatlerine ve
başkalarının lehine kullanamaz.
ç)  Genel Müdürlük ve yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yürütülecek faaliyetler
şunlardır:
   31)  Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar, şirketlere yetki belgesi verir, enerji
yöneticisi eğitimi ve sertifikalandırma faaliyetlerini yürütür.
2) Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi verdikleri şirketlerin faaliyetlerini izler, bu
Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden hususları otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe
bildirir.
3) Genel Müdürlük, televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmak üzere bilinçlendirme
ve bilgilendirme amaçlı  eğitim programları, yarışmalar, kısa süreli film ve/veya çizgi filmler
hazırlar veya hazırlattırır.
4) Yetkilendirilmiş kurumlar Genel Müdürlüğe her yıl faaliyet raporu sunar.
d)  Şirketlerin görevleri şunlardır:
1) Eğitim, sertifikalandırma, endüstriyel işletmeler ve bina sahipleri veya yönetimleri ile
aralarında yapılan hizmet anlaşmaları çerçevesinde, etüt ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek.
2) Enerji  verimliliği etüt çalışması ile belirledikleri önlemlerin uygulanmasına yönelik
projeyi hazırlamak.  
3) Uygulama anlaşması kapsamındaki tadilatları proje doğrultusunda gerçekleştirmek ve
enerji tasarruf miktarını garanti etmek.
4) Yetki aldıkları kuruma her yıl faaliyet raporu sunmak.
e)  Enerji tasarruf miktarı ile ilgili olarak yapılan uygulama anlaşması kapsamında,
garanti ettiği taahhüdünü, uygulama öncesi ve sonrası yapacağı ölçümlerle endüstriyel işletmenin
ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzurunda kanıtlayamayan  şirket, yetkilendirildiği
kurum tarafından internet üzerinden ilan edilir. En fazla üç uygulama anlaşmasında taahhüdünü
yerine getiremeyen şirketin yetki belgesi, bir yıl sonra yenilenebilmek üzere iptal edilir. 
f)  Şirketlerin, uygulama anlaşmaları kapsamında, ölçümlerle kanıtladıkları tasarruf
miktarları yetkilendirildikleri kurumlar tarafından internet üzerinden ilan edilir.
(2) Yetki belgesinin verilmesinde, yetkilendirilecek kurumlarda ve şirketlerde aranacak
niteliklere, yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasına ilişkin hususlar ile bu madde
kapsamındaki yetkilendirmelere, faaliyetlere ve görevlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim, Bilinçlendirme ve Uygulamalar
Eğitim ve bilinçlendirme 
MADDE 6-  (1) Enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak
amacıyla aşağıdaki esaslar çerçevesinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir.
a) Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar
çerçevesinde;
1)  Şirketler için Genel Müdürlük ve/veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, enerji
yöneticileri için Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve  şirketler tarafından teorik ve
uygulamalı eğitim programları düzenlenir.
2)  Genel müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar, yetkilendirme anlaşması yaptıkları
şirketlerin eğitim programlarına laboratuvar kullanım desteği sağlar.
b)  Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’nin genel enerji
durumu, enerji kaynakları, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta enerjinin verimli kullanımı ile
iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında enerji verimliliğinin önemi konularında teorik ve
pratik bilgiler verilmek  üzere, Milli Savunma Bakanlığı tarafından, askeri liseler ile er-erbaş
eğitim merkezlerinde ders ve eğitim programları yürütülür; örgün ve yaygın eğitim kurumlarının
ders programlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi
eğitimlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli düzenlemeler yapılır.
   4c) Enerjinin verimli kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kamuoyunun
bilinçlendirilmesi kapsamında yapılacak faaliyetler şunlardır:
1)  Ulusal ve/veya bölgesel yayın yapan televizyon ve radyo kanalları, Genel Müdürlük
tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan enerjinin verimli kullanılması ile ilgili eğitim
programlarını, yarışmaları, kısa süreli film ve/veya çizgi filmleri, 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 31 inci maddesi gereğince
bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı eğitim programları kapsamında, toplam yayın süresi ayda
asgarî otuz dakikadan az olmamak üzere, 07:00 ila 23:00 saatleri arasında yayınlar.
2) Lisansları kapsamında elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler bir önceki
malî yıla ait tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren aylık bazdaki
bilgileri internet ortamında müşterilerinin bilgisine sunar.
3)  Üreticiler ve ithalatçılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen
Türkçe kullanım ve tanıtma kılavuzu ile satılmak zorunda olan enerji tüketen malların kullanım
kılavuzlarında, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımı ile ilgili bilgilere ayrı bir
bölümde yer verir. Bu hükmün uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir.
4) Milli  Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, meslek
odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Genel Müdürlük tarafından her yıl Ocak
ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri düzenlenir. Bu kapsamdaki
etkinliklerin nitelikleri Kurul tarafından belirlenir.
Uygulamalar
MADDE 7-  (1) Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilir.
a)  Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler şunlardır:
1) Endüstriyel işletmeler çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir. Organize
sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel
işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.
2) Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık enerji tüketimi beşyüz TEP
ve üzeri olan ticari binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri,
yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji
yöneticilerinden hizmet alır.
3)  Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri
olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur.
Organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler, bu birimlerini enerji
yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.
4)  Enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin
usul ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar,
Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
b)  İzleme, analiz ve projeksiyon çalışmalarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler
yürütülür:
1)  Ülke genelinde, endüstriyel işletmelerde ve binalardaki enerji verimliliğinin
gelişimini bölge ve sektör bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe yönelik projeksiyonlar,
yetkilendirilmiş kurumların işbirliği ile Genel Müdürlük tarafından, kamu kesimi ile ilgili olarak
kendi tespit ve değerlendirmelerini içeren yıllık raporlar ise Genel Müdürlük tarafından
hazırlanır ve yayımlanır.
2) Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri
ve/veya yönetimleri istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü
olan kurum ve kuruluşlar ise formatı Genel Müdürlük tarafından belirlenen enerji tüketim
bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe
   5verir. Endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlüğün yerinde yapacağı incelemelere imkan tanır.
c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol
cihazları ile ısınma maliyetlerinin  ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan
sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.
ç) Toplam inşaat alanı yönetmelikte belirlenen mesken amaçlı kullanılan binalarda,
ticari binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak üzere, mimarî tasarım, ısıtma, soğutma,  ısı
yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki normları, standartları, asgarî
performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji
performansına ilişkin usul ve esaslar, Türk Standartları Enstitüsü ve Genel Müdürlük ile
müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve  İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir
yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ilgili idare
tarafından yapı kullanma izni verilmez.
d) Bayındırlık ve  İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre,
hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde
binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri,  ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve
binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak  bulundurulur. Belgede
bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil
olmak üzere uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak
Bayındırlık ve  İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Mücavir alan
dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi
düzenlenmesi zorunlu değildir.  
e) Elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım  şebekelerinde enerji
verimliliğinin artırılmasına, talep tarafı yönetimine, termik santrallerin atık  ısılarından
yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt
kullanımının özendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle belirlenir.
f) Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili olarak; yurt içinde üretilen
araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının
yükseltilmesine, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, gelişmiş trafik sinyalizasyon
sistemlerinin kurulmasına ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken
hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
g) Endüstriyel  işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları  sırasında, akredite
olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş
cihazların kullanılması zorunludur.
ğ)  Yakma tesislerinde yer alan kazanlardan, brülörlerden, kat kaloriferi ve kombilerden
Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe
konulacak yönetmelikte belirlenen asgarî verimlilik değerlerini sağlamayanların satışına izin
verilmez. 
h) Elektrik  motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin
sınıflandırılmasına ve asgarî verimlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük
ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle düzenlenir ve asgarî sınırları sağlamayanların satışına izin verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destekler ve Diğer Uygulamalar 
Destekler
MADDE 8-  (1) Enerji verimliliği uygulama projelerinin desteklenmesi, enerji
yoğunluğunun azaltılması, araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili uygulamalar, aşağıdaki usul
ve esaslara göre yürütülür.
a) Enerji verimliliği uygulama projeleri aşağıdaki esaslara göre desteklenir:
   61) Endüstriyel  işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün
uygun görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri ödeme süresi en fazla beş yıl ve projesinde
belirlenmiş bedelleri en fazla beşyüzbin Türk Lirası olan uygulama projeleri, bedellerinin en
fazla yüzde yirmisi oranında desteklenir.
2) Verimlilik artırıcı projeleri desteklenen tüzel kişiler, bu projelerini işletmelerinde iki
yıl içinde uygular. Bu süreyi aşan veya projesinden farklı yapılan uygulamalar desteklenmez.
Uygulama öncesi ve  sonrası bilgi ve görüntüleri ihtiva eden uygulama raporları Genel
Müdürlüğe gönderilir. Uygulama sonuçları Genel Müdürlük tarafından yerinde kontrol edilir.  
3) Enerji  verimliliğini artırıcı uygulama projelerinin desteklenmesi ile ilgili usul ve
esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
b) Enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir:
1)  Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama
olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek, Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma
yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin,
ödenek imkanları gözönüne alınmak ve yüzbin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, anlaşmanın
yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüzde yirmisi karşılanır.
2)  Bu bendin (1) numaralı alt bendi kapsamında taahhütlerin yerine getirildiği
endüstriyel işletmelerde, daha sonraki yıllarda enerji yoğunluklarını artıran gerçek veya tüzel
kişiler, Genel Müdürlük ile ikinci defa anlaşma yapamaz.
3) Gönüllü anlaşma yapan gerçek veya tüzel kişilerin endüstriyel işletme içinde
tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren
tesislerinde, 9 uncu  maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan ve yurt içinde imal
edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş ve biyokütle
kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji, enerji yoğunluğu hesabına dâhil edilmez.
4)  Bünyesinde birden fazla endüstriyel işletme bulunan gerçek ve tüzel kişilerin gönüllü
anlaşma yapmadıkları endüstriyel işletmelerindeki enerji yoğunluğu değişimleri, Genel
Müdürlük tarafından ayrıca incelenir.
5) Gönüllü  anlaşma yapılacak endüstriyel işletmelerde aranacak nitelikler, enerji
yoğunluğu hesaplama yöntemleri ve mücbir sebep halleri de dâhil olmak üzere gönüllü
anlaşmalarda bulunması gereken diğer esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle belirlenir.
c) Enerji  verimliliği uygulama projelerinin desteklenmesi ve enerji yoğunluğunun
azaltılması uygulamalarına yönelik olarak Genel Müdürlük bütçesine gerekli ödenek konulur.
Destekler için ayrılan ve kullanılan ödenekler, desteklenen projeler, gönüllü anlaşmalar, enerji
yoğunluklarını azaltan ve artıran endüstriyel işletmeler, eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri
Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir.  
ç) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, enerji verimliliğinin artırılması ile
yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme
projelerini öncelikle destekler; bu projelerin yönlendirilmesinde ve değerlendirilmesinde Genel
Müdürlüğün görüşünü alır.
Diğer uygulamalar
MADDE 9-  (1) Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilir:
a) Endüstriyel  işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına
yönelik olarak hazırlanan, Kurul tarafından onaylanan ve asgarî yatırım büyüklükleri Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenen miktarın üzerinde olan projeler ile kullandıkları yakıt türleri ve
teknolojilerine bağlı olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan
yıllık ortalama verim değerlerini sağlayan kojenerasyon  yatırımları, Hazine  Müsteşarlığınca
yatırım teşviklerinden yararlandırılır.
b)  Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak,  12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı
   7Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında
Kanunda tanımlanan işletmelerin enerji verimliliğine yönelik alacakları  eğitim, etüt ve
danışmanlık hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı tarafından desteklenir. Bu uygulama ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık ile müştereken
hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle
düzenlenir.
c) Vakıflar tarafından kurulan şirketlerden yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasına
ilişkin herhangi bir bedel alınmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar ve Çeşitli Hükümler
İdarî yaptırımlar ve uygulama
MADDE 10-  (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar
tarafından  yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar
çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.
a)  İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır:
1)  5 inci madde kapsamında yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik
hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usul ve
esaslara göre  yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi Kurul onayı ile Genel Müdürlük
tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaşma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir. Yetki
belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki belgesi
verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile yapılan
yetkilendirme anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından incelemeye alınır ve yönetmelikte
tanımlanan şartları haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli şartları haiz olanların anlaşmaları Genel
Müdürlük tarafından yenilenir.
2)  5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme
yapma imkanının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre
tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin Türk
Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkanının tanınmaması halinde ellibin
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
3)  Bu bendin (2) numaralı alt bendi dışında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler
kapsamında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün içinde, doğru olarak ve gerektiği şekilde
verilmemesi halinde beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
4)  5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki ticarî sırları kendilerinin veya
başkalarının yararına kullananların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları iki
yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır.
5)  5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında bu
Kanun ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilerek Genel Müdürlüğe
bildirilen şirketlere bu bendin (1) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır.
6) 6  ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan
yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
7) 6  ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili
hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın
giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel
işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
   89)  7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek
ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yirmibin Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
b) Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası
uygulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat
artırılarak uygulanır.
c) Bu fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) numaralı alt bentleri gereğince endüstriyel
işletmelere, bina sahibine veya bina yönetimine verilmiş olan ceza miktarlarının, cezaya muhatap
gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yıla ilişkin toplam enerji harcamalarının yüzde
yirmisini veya tüzel kişinin bir önceki malî yılına ilişkin bilançosunda yer alan gelirlerinin yüzde
beşini geçmesi halinde, otuz gün içerisinde bilanço ve enerji harcamalarına ilişkin belgelerin
ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra göre hesaplanan tutarlardan düşük olanı ceza miktarı olarak
hesaplanır.
ç)  Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması
öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.
d)  İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.
Bakanlığın yetkileri
MADDE 11- (1) Bakanlık, diğer maddelerde sayılan yetkilerinin dışında:
a) Kurul  vasıtası ile bu Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin uygulanmasını,
yönlendirilmesini, izlenmesini, değerlendirilmesini, alınacak tedbirlerin planlanmasını ve
uygulanmasında koordinasyonu sağlar.
b)  7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında enerji yöneticisi
görevlendirilmesine ve enerji yönetim birimi kurulmasına ilişkin olarak tanımlanan rakamsal
sınır değerlerini yarısına kadar azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
c)  8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında
belirtilen proje bedeli miktarını ve projelere verilebilecek destekleme oranını yarısına kadar
azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendi kapsamında belirtilen enerji yoğunluğu azaltma oranını ve destekleme
miktarını yarısına kadar azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
İstisnalar
MADDE 12- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları
ile Millî  İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi ve (d) bendi hükümlerinden muaftır. Aynı maddenin (a) bendi kapsamındaki
hükümlere ilişkin uygulama usul ve esasları ise bu kurumlar tarafından belirlenir.
MADDE 13- 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair
Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- E.İ.E. İdaresinin görevleri şunlardır:
a) Ülkenin  hidrolik,  rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji
kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik, ölçümler
yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık
faaliyetleri yürütmek.
b)  Sanayide ve binalarda enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve
eğitim hizmetleri vermek, üniversiteleri, meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri
verebilmeleri için yetkilendirmek ve denetlemek, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun
sekreteryasını yürütmek.
   9c) Ulaşımda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde
enerjinin etkin ve verimli kullanılması yönünde ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından yürütülen
çalışmaları izlemek, değerlendirmek, önlem ve/veya proje önerileri geliştirmek.
ç) Enerji  Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği
uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek.
d) Enerji  tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların
gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamak.
e)  Ülkede ve dünyada enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve
değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve  şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve
önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,
çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak.
f)  Enerji ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini
sağlamak; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme
ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kurmak
ve işletmek.
g)  Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji
verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek.
ğ)  Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden
yararlanılması amacıyla faaliyette bulunmak.
h) Enerji  verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel
sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde
koordinasyonu sağlamak.
ı)  Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla
faaliyetlerde bulunmak.
i) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi
alışverişinde bulunmak.
j) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden
çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgar enerjisine dayalı lisans almak
maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin olarak, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik
çerçevesinde görüş oluşturmak. 
E.İ.E. İdaresinin görevleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:
a) E.İ.E. İdaresi görevleri kapsamında, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi gerçek ve tüzel
kişilerden istemeye yetkilidir. Bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler gereken bilgileri vermekle
yükümlüdürler. E.İ.E.  İdaresi, sağladığı bilgilerden ülkenin emniyetine, güvenliğine ve
ekonomik çıkarlarına, gerçek ve tüzel kişilerin ticarî ilişkilerine zarar verecek bilgi ve belgelerin
gizliliğine riayet eder.
b) E.İ.E. İdaresinde projelerin hazırlanması faaliyetleri ile İdarenin görev alanına giren
konularda ve uzmanlık isteyen işlerde, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan,
üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje ve araştırmaların gerektirdiği
niteliklere sahip yeterli sayıda personel, süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla geçici olarak
kurumlarının ve ilgili personelin muvafakati ve Bakan onayı ile görevlendirilebilir. Ancak bu
şekilde görevlendirilen personelin çalışma süresi iki yılı ve her halde proje süresini aşamaz.
Proje süresinin iki yılı aşması halinde, ilgili kurumun ve personelin muvafakati kaydıyla çalışma
süresi Bakan onayı ile bir katına kadar uzatılabilir. Bu  şekilde görevlendirilen personel
kurumlarından izinli sayılır ve görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve
tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir.
c) E.İ.E. İdaresi Genel Müdürlüğü bu görevlerini yerine getirirken Hidrometrik Ölçüm
İstasyonları kurar, işletir ve sondajlar yapar. Merkezde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ihdas
edilir. Bu daire başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60  ıncı
maddesine sayılan görevleri yürütür. 
   10ç) E.İ.E. İdaresine ait mallar ile her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlara 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 ila 266 ncı maddelerinde yer alan cezalar
uygulanır.”
MADDE 14- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“51. Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak
üretimini,
52. Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kilovat ve altında
olan kojenerasyon tesisini,”
MADDE 15- 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
"Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe
konulacak yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran
gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, ilgili
yönetmelikte düzenlenir. 
Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı, kurulu gücü azami ikiyüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran
gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Ancak bu kişiler
aldıkları elektrik enerjisinden mahsup edilmek kaydıyla, ürettikleri ihtiyaç fazlası elektrik
enerjisini dağıtım şebekesine verebilirler. 
Kurum, mevcut üretim lisanslarında ve lisans başvurularında teminat ister. Teminat
alınması ve irat kaydedilmesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir." 
MADDE 16- 23/6/1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin
dördüncü ve beşinci fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve
ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme
dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Ancak, toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin
ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile
verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri, arsa payı oranına
göre ödenir. Merkezi  ısıtma sistemlerinde  ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve
esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme
dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri
değiştirilmiş sayılır.”
MADDE 17- 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik
enerjisi üretim ve ticaretinde, lisans sahibi tüzel kişiler aşağıdaki uygulama esaslarına tabidirler:
a) Perakende  satış lisansı sahibi tüzel kişiler, bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten YEK Belgeli tesislerin işletmede on yılını
tamamlamamış olanlarından, bu maddede belirlenen esaslara göre elektrik enerjisi satın alırlar. 
b) Bu  Kanun  kapsamındaki uygulamalardan yararlanabilecek YEK Belgeli elektrik
enerjisi miktarına ilişkin bilgiler her yıl EPDK tarafından yayınlanır. Perakende satış lisansı
sahibi tüzel kişilerin her biri, bir önceki takvim yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının
ülkede satılan sattıkları toplam elektrik enerjisi miktarına oranı kadar, YEK Belgeli elektrik
enerjisinden satın alırlar.
   11c)  Bu Kanun kapsamında satın alınacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yıl
için, EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatıdır.
Ancak uygulanacak bu fiyat 5 Euro-Cent/ kWh karşılığı Türk Lirasından az, 5,5 Euro-Cent/ kWh
karşılığı Türk Lirasından fazla olamaz. Ancak, 5,5 Euro-Cent/kWh sınırının üzerinde serbest
piyasada satış imkanı bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisans sahibi tüzel kişiler bu
imkandan yararlanırlar.
Bu madde kapsamındaki uygulamalar 31/12/2011 tarihinden önce işletmeye giren
tesisleri kapsar. Ancak Bakanlar Kurulu uygulamanın sona ereceği tarihi, 31/12/2009 tarihine
kadar Resmî Gazete' de yayınlanmak şartıyla, en fazla 2 yıl süreyle uzatabilir.”
MADDE 18- 5346 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- Orman veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla kullanılması halinde, tesis, ulaşım
yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak arazilere ilişkin
olarak Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin
verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. 2011 yılı sonuna
kadar devreye alınacak bu tesislerden ulaşım yollarından ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki
enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve
kullanma izni bedellerine yüzde seksen beş indirim uygulanır. Orman arazilerinde ORKÖY ve
Ağaçlandırma Özel Ödenek Gelirleri alınmaz.”
Yönetmeliklerin düzenlenmesi 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda yürürlüğe konulması öngörülen yönetmelikler, bu
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl, 7 nci maddenin (ç) ve (d) bentleri kapsamında
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulması öngörülen yönetmelikler ise iki
yıl içinde çıkarılır. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Mevcut yetki belgeleri ve enerji yöneticisi sertifikalarının geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Genel Müdürlük tarafından verilmiş olan mevcut yetki
belgeleri, süreleri doluncaya kadar geçerliliklerini korur. Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut
olan enerji yöneticisi sertifikaları bir yıl içerisinde ücretsiz olarak yenilenir.
Yükümlülüklere ilişkin ilk bilgilerin verilmesi
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Endüstriyel alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler ve yapım
aşamasında hazırlanmış uygulama projelerinde veya tadilat projelerinde toplam inşaat alanı
onbin metrekare ve üzeri olan binaların sahipleri veya yönetimleri, Genel Müdürlük tarafından
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Genel Müdürlüğün internet sayfasında
yayınlanan formatta istenen bilgileri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde
Genel Müdürlüğe bildirir.
Genel Müdürlüğün yetkilendirme görevi
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi kapsamında, Genel Müdürlüğün  şirketleri yetkilendirme faaliyeti, bu Kanunun
yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl sonra yetkilendirilmiş kurum sayısının onu aşması halinde
sona erer.  İki yıl içinde yetkilendirilmiş kurum sayısı onu bulmazsa, Genel Müdürlüğün
yetkilendirme faaliyeti toplam sayı on olana kadar devam eder.
   12Eğitim ve bilinçlendirme uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 5-  (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen
gerekli düzenlemeler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde ilgili kurumlar
tarafından yapılır.
(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer
alan hükümler bu Kanunun yayımı tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır.
Mevcut binalar ve endüstriyel işletmeler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî
sınırları sağlama
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan binalar ile inşaatı
devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz.
(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan veya yapı ruhsatı alınmış binalar hakkında
7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on yıl
süreyle uygulanmaz.
(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan asgarî sınırları sağlama şartı aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Kanunda geçen Türk Lirası ibaresi karşılığında,
uygulamada 28/01/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakkında Kanun hükümleri gereğince ülkede tedavülde bulunan para Yeni Türk Lirası olarak
adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Kanunun;
a)  10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi yayımı
tarihinden iki yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ATLAS Sayaç ve Ölçü Aletleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2017